VOP – obchodní podmínky pro KV “mini trip”

Všeobecné obchodní podmínky mini tripů – jednodenních výletů pořádaných cestovní agenturou KV trip (dále jen „mini trip“). Objednáním mini tripu vyjadřuje zákazník souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
Před objednáním mini tripu prosíme o důkladné pročtení VOP.

1. Identifikace poskytovatele cestovní agentury KV trip

Kristýna Valoušková, Wolfova 879/7, 691 72, Klobouky u Brna, IČ: 02914069, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „CA“).

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník potvrdí závaznou objednávku mini tripu. Objednávku lze potvrdit emailem nebo pomocí rezervačního formuláře dostupného z www.kvtrip.cz ; případně odesláním objednávkového formuláře mini tripu na adresu CA. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje souhlas s VOP CA.

3. Cena a způsob platby

3.1. Při vzniku smluvního vztahu vzniká CA právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník je povinen uhradit cenu mini tripu jednorázově, a to do 14 dnů od potvrzení přijetí závazné objednávky.

3.2. Pokud je přijeta závazné objednávka v kratší době, než je 14 dnů před uskutečním mini tripu, zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla objednávka zákazníka uhrazena před samotným konáním mini tripu (připsána na účet CA).

3.3. V případě objednávky ve velmi krátké době před konáním mini tripu (např. jeden nebo dva dny před jeho konáním, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet CA připsat), uhradí zákazník cenu mini tripu okamžitě a zašle kopii dokladu o zaplacení na email CA info@kvtrip.cz.

3.4. V případě neuhrazení ceny mini tripu k danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze strany zákazníka.

3.5. Úhradu mini tripu je možné provést těmito způsoby:
a) složenkou
b) bankovním převodem na číslo účtu vedeného Air banky číslo: 1179130044/3030

3.6. Zákazník je povinen uvést při provádění platby variabilní symbol, který byl uveden v emailu potvrzujícím objednávku zákazníka a dále je povinen uvést jméno a příjmení objednávajícího do zprávy pro příjemce.

4. Práva zákazníka

4.1. Zákazník má právo na poskytnutí všech služeb mini tripu podle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního mini tripu).
4.2. Zákazník má právo na včasné a přesné informace o programu mini tripu, časech odjezdů a případných změnách mini tripu.
4.3. Zákazník má právo zrušit svoji účast na mini tripu kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky čl. 5).
4.4. Zákazník má právo na neprodlené vrácení celé ceny mini tripu v případě zrušení mini tripu ze strany CA, a to bez ohledu na storno podmínky.
4.5. Zákazník má právo změnit bezplatně jména účastníků mini tripu, a to nejpozději 24 hodin před odjezdem na mini trip.

5. Storno podmínky

5.1. Účast na mini tripu může zákazník kdykoliv zrušit za dodržení těchto storno podmínek:

a) zruší-li zákazník mini trip v době od jeho zaplacení do 31 dnů před odjezdem na mini trip, zaplatí zákazník storno poplatek ve výši 100,- Kč,
b) zruší-li zákazník mini trip v době 30 – 16 dnů před odjezdem na mini trip, zaplatí zákazník storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny mini tripu,
c) zruší-li zákazník mini trip v době 15 – 6 dnů před odjezdem na mini trip, zaplatí zákazník storno poplatek ve výši 90% z celkové ceny mini tripu,
d) zruší-li zákazník mini trip v době 5 dnů a kratší před odjezdem na mini trip, zaplatí zákazník storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny mini tripu.

5.2. Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy CA obdrží písemné oznámení o zrušení objednávky ze strany zákazníka.

6. Nečerpání služby

Pokud zákazník objednávku u CA nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení mini tripu v okamžiku plánovaného začátku mini tripu a zákazník nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

7. Možnost odmítnutí zákazníka

CA má právo odmítnou objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době její splatnosti.

8. Zrušení služby ze strany CA

8.1. CA si vyhrazuje právo mini trip zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelné vlivy (například počasí).
8.2. O zrušení konkrétního mini tripu je CA povinna neprodleně informovat zákazníka nejpozději 3 dny před termínem mini tripu.
8.3. V případě zrušení mini tripu ze strany CA, je CA povinna vrátit zákazníkovi zaplacenou částku, a to v plné výši nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zrušení mini tripu.

9. Změny

9.1. CA si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů. CA je v takovém případě povinna o tom uvědomit včas zákazníka, tj. nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem na mini trip. CA může zákazníka informovat elektronickou poštou nebo telefonicky.
9.2. V případě nepředvídatelných okolností je CA oprávněna upravit mini trip podle potřeby (živelné pohromy, stávky, apod.).
9.3. V případě, že není možné mini trip uskutečnit z důvodu např. sněhové kalamity, mini trip bude zrušen. V takovém případě si zákazník zvolí náhradní termín mini tripu nebo je mu bez prodlení vrácena částka, kterou zaplatil za zrušený mini trip, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho zrušení.

10. Odpovědnost za škodu

CA neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během mini tripu.

11. Ochrana osobních údajů

Všechny poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro profesní potřeby CA a nebudou bez souhlasu poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb

12. Ostatní informace

12.1. Při odjezdu na mini trip autobusy čekají 10 minut. Při odjezdu v zahraničí čeká autobus 20 minut.
12.2. Za náklady na dopravu zákazníka do ČR vzniklé v souvislosti se zpožděním zákazníka při nástupu do autobusů, nenese CA odpovědnost.
12.3. CA si vyhrazuje právo nepřepravit osoby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak nezpůsobilých přepravy a také nepřepravit nadměrné množství alkoholu, kromě množství povoleného pro vývoz do zahraničí.
12.4. U osob mladších 15 let je účast na mini tripu podmíněna doprovodem účastníka staršího 18 let, není-li u mini tripu stanoveno jinak (dětské výlety, školní výlety). Pokud s účastníkem necestuje zákonný zástupce, ale např.: prarodič, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce
s doprovodem jiné osoby než zákonného zástupce, s úředně ověřeným podpisem (formulář ke stažení na webových stánkách v sekci informace – ke stažení).
12.5. U osob ve věku 15-18 let, cestují-li sami bez doprovodné osoby starší 18 let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (formulář ke stažení v sekci informace – ke stažení).
12.6. Podle konkrétní zahraniční země, do které se cestuje, je nutno mít s sebou překlad originálu prohlášení v daném jazyce podepsaný zákonným zástupcem (podle bodu 12.4. a 12.5.).
12.7. Při výjezdech mini tripů do zahraničí musí mít každý účastník mini tripu svůj platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas). Totéž platí i pro děti (nepostačuje uvedení dítěte v cestovním dokladu rodičů).

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA se řídí právem České republiky.
13.2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.5.2016 do odvolání.