VOP – obchodní podmínky

1. Úvod

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi cestovní agenturou [KV trip, Kristýna Valoušková, Wolfova 879/7, 691 72, Klobouky u Brna, IČ: 02914069, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (CA) a jejími zákazníky (zákazník). CA provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (CK), se kterými má CA uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. 
 2. I přes velmi častou aktualizaci volných míst, však CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví jistě, zda je daný zájezd volný či nikoli, protože mohl být v tu samou dobu vyprodán. Z tohoto důvodu nezaručuje CA dostupnost jí nabízených zájezdů a ani neodpovídá zákazníkovi za případnou škodu (přímou, nepřímou či ušlý zisk), která by mu z tohoto důvodu mohla vzniknout.
 3. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

2. Objednávky

 1. Každý zákazník CA si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu.
 2. CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí, pokud nebylo dohodnuto jinak
 3. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné, aniž by musela informovat zákazníka.
 4. Učiněním objednávky nebo poptávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA (viz čl. X) a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Rezervace

 1.  Na základě řádně vyplněné objednávky, která nebyla odmítnuta podle čl. II. odst. 3, provede CA rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka CA provede vždy jen jednu rezervaci u jedné CK, pokud není dohodnuto jinak. CA provede maximálně tři rezervace na jednoho zákazníka.
 2. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníka o této skutečnosti vyrozumí elektronickou cestou (email). V případě úspěšné rezervace CA vyrozumí zákazníka zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email). Současně zákazníka informuje o základních podmínkách pro zakoupení zájezdu

4. Cestovní smlouva

 1. Uzavírání cestovní smlouvy se řídí obchodními podmínkami CK (zejm. VOP CK a smluvní dokumentací k zájezdu).
 2. Není-li v těchto dokumentech uvedeno jinak, zašle CA zákazníkovi cestovní smlouvu elektronicky. Zákazník zajistí její podpis a originál smlouvy odešle poštou zpět CA, pokud CA neurčí jinak.

5. Platba

 1. Platební podmínky se řídí obchodními podmínkami CK (zejm. VOP CK a smluvní dokumentací k zájezdu).

6. Doklady k cestě

 1. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Pokyny na cestu CK zasílá cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti, není-li ujednáno jinak. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání dokladů ze strany CK, CA však na požádání zákazníka mu poskytne součinnost k jejich získání
 2. Každý zákazník je povinen mít s sebou příslušný platný cestovní doklad. Každý zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si zajistí každý zákazník sám, a to v patřičném předstihu. CA či CK nenese odpovědnost za škodu v případě, že zákazníkovi nejsou udělena víza či jiná nezbytná povolení.
 3. Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního dokladu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
 4. Zákazník je povinen si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do vybrané země a podmínky pobytu v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

7. Zájezdy na vyžádání

 1. Zájezd na vyžádání je takový zájezd, u kterého je nutné po obdržení objednávky zákazníka vyžádat nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK informace o dostupnosti
 2. V takovém případě je CA oprávněna požadovat v souladu s podmínkami dané CK zálohu až do výše 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací.
 3. Úspěšná rezervace je v tomto případě ihned závazná a vztahují se na ni storno podmínky dané CK.
 4. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši do 10 dní poté, co byl zákazník informován o neúspěšné rezervaci, pokud si však nevybere jiný zájezd.

8. Informace k zájezdu

 1. Cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob.
 2. Cenu za 2. dítě na přistýlce zašle CA na vyžádání (pokud není v kalkulaci uvedena).
 3. Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu ze zájezdu nedovrší uvedený věk.
 4. Uváděná cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání CA zašle informaci o ceně pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně informaci o ceně za jednolůžkový pokoj nebo ceně pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby.
 5. Všechny CK jsou v souladu se zákonem pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky CK CA zasílá zákazníkům spolu s vyplněnou smlouvou o zájezdu.

9. Storno podmínky

 1. Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí zákazník CA poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

10. Vracení přeplatků

 1. Pokud dojde ke změně ceny (snížení) zájezdu nebo dojde k nesprávnému zaslání platby zákazníkem, CA zašle tuto částku/platbu zákazníkovi bankovním převodem případně jiným dohodnutým způsobem. Částka/platba bude zákazníkovi zaslána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne v němž byla CA informována CK o změně ceny nebo v němž byla CA informována zákazníkem o chybné platbě.

11. Zákaznický systém

 1. Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute zákazníkům.
 2. CA si vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA.

12. Reklamace

 1. Reklamace zájezdů zasílá CA k vyřízení pořádající CK.
 2. CA není podle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna k vyřízení reklamace. CA je odpovědná pouze za předání reklamace příslušné CK.
 3. CA řeší reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a CK k uzavření smlouvy o zájezdu a současně se na takovou reklamaci nevztahují obchodní podmínky CK. 

13. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje návštěvníků serveru www.kvtrip.cz jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy České republiky o ochraně osobních dat, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. CA požaduje po zákaznících pouze údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.
 3. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.
 4. CA se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se zákonem a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy zákazníka.
 5. Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na zákazníka, zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany CA, a to k účelům dle článku 11. těchto podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve smlouvě o zájezdu.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.5.2016